פסק דין, שופטת שפרה גליק - בית משפט לעניני משפחה

חזר וטען ב"כ הנתבעת כי הצוואה מזוייפת, נוכח טענה זו הוגשה ע"י התובעים בקשה למינוי גרפולוג, ומונתה על ידי הגרפולוגית טל חגג רוקח, אשר הגישה חוות דעת לבית המשפט, האם צוואת המנוח הינה צוואה אותנטית אם לאו?
בחוות דעתה של המומחית מיום 17.6.2011 היא מגיעה למסקנה שהצוואה שהוגשה לקיום בבית המשפט אינה אותנטית.

השוואת ראשי התיבות – בבדיקה שערכה המומחית בין ראשי התיבות המופיעים ע"ג הצוואה שהופקדה בית המשפט (נספח א'1) וכן בשתי הצוואות הנוספות (נספחים א'2-א'3), היא מצאה וריאציות טבעיות ועקביות, ללא חריגים. ואולם, בהשוואה בין ראשי התיבות המופיעים על גבי 3 הצוואות לבין ראשי התיבות המופיעים בהסכמים עליהם חתם המנוח, קבעה המומחית כי קיימים "ניגודים בולטים" בין ראשי התיבות. המומחית אף ציינה כי חרף כך שמדובר בפער של 10 שנים בין ראשי התיבות המופיעים בהסכמים עליהם חתם המנוח לבין ראשי התיבות ב- 3 עותקי הצוואה, המדובר ב-"ניגודים בולטים המתבטאים גם בסיומים בשלושת הצוואות, המהווים מבנה רוכסני, דבר שלא קיים כלל בדוגמאות".

השוואת החתימות – המומחית קבעה כי, בהשוואה להסכמים עליהם חתום המנוח, קיימים ניגודים בין 3 החתימות המופיעות על גבי הצוואות לבין חתימותיו של המנוח בדוגמאות שסומנו ב'3-ב'5, ב'10-ב'12 לחוות הדעת.
המומחית אף ציינה כי המוטוריקה הקווית (מהירות קו הכתיבה) לא מתאימה לאדם חולה במצב אנוש, ו- 3 החתימות בצוואות שומרות על מיקום ונטיה זהה, כאשר אלו תכונות ייחודיות לאדם שכותב בצורה שוטפת וטבעית, ולא לאדם חולה אנוש.

בדיקת סיכות החיבור – בעמודים 1, 2 ו- 4 לצוואה ישנם סימנים לסיכות המורכבים משני חירורים ואילו בדף 3 לצוואה ישנם סימני סיכות אחידים המורכבים מחירור אחד.

המומחית נחקרה חקירה נגדית בבית המשפט.

"אין לי ספק, לאחר החקירה הארוכה של המומחית, כי הצוואה אינה צוואה אותנטית והצוואה שהתבקשתי לקיימה אינה צוואה שנחתמה על ידי המנוח. בנסיבות אלה, אין לי אלא להורות על ביטולה של הצוואה ועל קבלת ההתנגדות".

"למעשה נוכח מסקנותיה של המומחית (אותן אימצתי כאמור לעיל) עבר נטל הראיה להוכחת אמיתות הצוואה אל התובעים, מבקשי ביצוע הצוואה, והם לא הצליחו להרים נטל זה.
אוסיף ואומר כי המומחית מונתה על ידי בית המשפט, ובמובן זה היא "זרועו הארוכה" של בית המשפט. המומחית היא מומחית מקצועית, מיומנת ומקובלת עלי, ומכל מקום, בניגוד לטענת ב"כ התובעים בסיכומיה, לא מצאתי כי חוות דעת המומחית לוקה בשגיאה גסה, ולפיכך אני מאמצת את חוות דעתה".

"סיכומו של דבר – התביעה נדחית".
פסק דין, בית משפט לענייני משפחה במחוז ת'א 30 ינואר 2012

ת"ע 39122-08-10 בפני כב' השופטת שפרה גליק

עניינו של פסק הדין אשר בפני הוא הכרעה בתביעה לצו קיום צוואת המנוח ... אשר הוגשה על ידי בנו של המנוח מנישואיו הראשונים, וההתנגדות לה הוגשה על ידי בתו של המנוח מנישואיו השניים. הנתבעת טענה בהתנגדותה כי חתימת המנוח על גבי הצוואה אינה חתימתו הרגילה של המנוח.
...בישיבת 16.11.2010 חזר וטען ב"כ הנתבעת כי הצוואה מזוייפת ... נוכח טענה זו הוגשה ע"י התובעים בקשה למינוי גרפולוג, ומונתה על ידי הגרפולוגית טל חגג רוקח, אשר הגישה חוות דעת לבית המשפט...

... בחוות דעתה של המומחית מיום 17.6.2011 היא מגיעה למסקנה שהצוואה שהוגשה לקיום בבית המשפט אינה אותנטית, וזאת, בין היתר, כדלקמן:
השוואת ראשי התיבות – בבדיקה שערכה המומחית בין ראשי התיבות המופיעים ע"ג הצוואה שהופקדה בית המשפט (נספח א'1) וכן בשתי הצוואות הנוספות (נספחים א'2-א'3), היא מצאה וריאציות טבעיות ועקביות, ללא חריגים. ואולם, בהשוואה בין ראשי התיבות המופיעים על גבי 3 הצוואות לבין ראשי התיבות המופיעים בהסכמים עליהם חתם המנוח, קבעה המומחית כי קיימים "ניגודים בולטים" בין ראשי התיבות. המומחית אף ציינה כי חרף כך שמדובר בפער של 10 שנים בין ראשי התיבות המופיעים בהסכמים עליהם חתם המנוח לבין ראשי התיבות ב- 3 עותקי הצוואה, המדובר ב-"ניגודים בולטים המתבטאים גם בסיומים בשלושת הצוואות, המהווים מבנה רוכסני, דבר שלא קיים כלל בדוגמאות".
השוואת החתימות – המומחית קבעה כי, בהשוואה להסכמים עליהם חתום המנוח, קיימים ניגודים בין 3 החתימות המופיעות על גבי הצוואות לבין חתימותיו של המנוח בדוגמאות שסומנו ב'3-ב'5, ב'10-ב'12 לחוות הדעת.
"מצאתי גם ניגודים בין שלושת החתימות במחלוקת שבשלושת הצוואות לדוגמאות, ואלה הן:
- הקווים ההתחלתיים.
- קווי החיבור.
- קו הסיום באותיות "ב-ס", בדוגמאות האות "ס" הסופית הקו מסתיים מלמטה ומתעגל  כלפי מעלה, ולעומת זאת בחתימות שבמחלוקת המגמה היא בדיוק הפוכה.
- בשלושת החתימות שבמחלוקת קו הסיום של החתימה, קיים ניגוד בולט ומאוד ייחודי בקו  המסיים שמתחת לחתימה בין החתימות שבמחלוקת בשלושת הצוואות לדוגמאות.
- ניגוד נוסף ייחודי זאת תנועת הנטיה האלכסונית של שלושת החתימות שבמחלוקת  בשלושת הצוואות, בניגוד לנטיה של דוגמאות החתימה שהינה יותר לכיוון מישורי".

המומחית אף ציינה כי המוטוריקה הקווית (מהירות קו הכתיבה) לא מתאימה לאדם חולה במצב אנוש, ו- החתימות בצוואות שומרות על מיקום ונטיה זהה, כאשר אלו תכונות ייחודיות לאדם שכותב בצורה שוטפת וטבעית, ולא לאדם חולה אנוש.
בדיקת סיכות החיבור – בעמודים 1, 2 ו- 4 לצוואה ישנם סימנים לסיכות המורכבים משני חירורים ואילו בדף 3 לצוואה ישנם סימני סיכות אחידים המורכבים מחירור אחד. עוד נמצאו הבדלים כדלקמן:
"בעמוד הראשון של הצוואה הנ"ל, בסיכה השלישית התחתונה, נראה בצורה ברורה שישנם סימנים המצביעים שהיתה סיכה קודמת בצדה השמאלי. ההבדלים שפורטו לעיל בהחלט עשויים להצביע שארבעת הדפים בצוואה אינם אותנטיים ולא חוברו כולם יחד במעמד ראשוני אחד".
את מסקנת המומחית אביא כלשונה, מתוך חוות דעתה, ולהלן:
"מסקנה לאור הממצאים שפורטו לעיל והמתייחסים לראשי תיבות, לחתימות, לפונטים ולחירורי הסיכות, כל אלה הביאו אותי למסקנה שקיימת סבירות גבוהה שהצוואה שהופקדה בבית המשפט הנכבד אינה אותנטית, וכך גם שתי הצוואות הנוספות שקיבלתי, א'2 ו- א'3".

המומחית נחקרה בבית המשפט בחקירה נגדית, אולם לא מצאתי שמסקנותיה עורערו באיזה שהוא אופן. המומחית נשאלה למה כוונתה במסקנתה שיש סבירות גבוהה לכך שהצוואה אינה אותנטית.
אין לי ספק, לאחר החקירה הארוכה של המומחית, כי הצוואה אינה צוואה אותנטית והצוואה שהתבקשת לקיימה אינה צוואה שנחתמה על ידי המנוח. בנסיבות אלה, אין לי אלא להורות על ביטולה של הצוואה ועל קבלת ההתנגדות.
למעשה נוכח מסקנותיה של המומחית (אותן אימצתי כאמור לעיל) עבר נטל הראיה להוכחת אמיתות הצוואה אל התובעים, מבקשי ביצוע הצוואה, והם לא הצליחו להרים נטל זה.

תקצירי פסקי דין שונים

גרפולוגיה - בדיקת אופי הכותב, גרפולוגיה משפטית - בדיקת זיהוי ואמיתות חתימות וכתב יד. מדובר בשני ענפים שונים. התייחסות לנושא מתוך הפסיקה בישראל:

בפני: כב' השופט/ת בן ציון גרינברג פסק-דין:
הגב' ... מבקשת לסמוך אף על חוות דעת גרפולוגית שצירפה, המנתחת את חתימת המנוח וקובעת כי זו בוצעה ללא כפייה חיצונית.
לדעתה של המומחית, בחתימת המנוח אין סימנים ללחצים מגורם זר או סימנים המעידים על הפעלת לחץ נפשי או פיזי על החותם. אי לכך, מסקנתה היא שהחתימה נכתבה בצלילות הדעת ומתוך הכרה ומודעות מלאה של המנוח למעשיו. ואולם, בכל הנוגע למצבו הנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה, הפסיקה הישראלית אינה מכירה בקבילותה של חוות דעת המתבססת על ענף זה של הגרפולוגיה. לעניין זה ראה:

החלטתו של כב' השופט שוחט בבש"א 5863/02 ד.ר. נ' א.ו (לא פורסם) (12.12.02)
עם כל הכבוד, את הטענה שהמנוחה לא ידעה להבחין בטיבה של צוואה יש להוכיח (לבד מראיות ישירות) באמצעות מומחה רפואי ולא באמצעות גרפולוג.
אמנם קיים בגרפולוגיה ענף שעניינו הסקת מסקנות לגבי אופיו ותכונותיו האישיות של הכותב כמו גם מסקנות לגבי מצבו הנפשי והרפואי בעת כתיבת המסמך נשוא הבדיקה. יחד עם זאת הפסיקה בישראל לא התייחסה עד כה לענף זה ובוודאי לא קיבלה כראייה חוות דעת מן הענף הזה.

בת.ע. (י-ם) 1201/96; 1277/96, בן הרוש ואח' נ' שאולקר ואח', תק-מח 2000(1), 1504 קובעת כב' השופטת הכט:
לאחר ניתוח מעמיק של פסיקה אמריקאית בהתייחס לקבלת חוות דעת מן הענף האמור, כי אין לקבל חוות דעת שכזו כראייה, ומכל מקום בוודאי כאשר ישנה התנגדות לכך מטעם אחד הצדדים.

כמו כן פסק דינו של השופט חבש בעז' 598/97 ע.ס נ' ש.ד ( לא פורסם) (15.1.01) :
הטענה שהגרפולוג איננו רופא, ובוודאי שאיננו פסיכיאטר, ואף אין לו כל הכשרה בתחומים אלו, היא טענה שיש להיזקק לה.
כמו כן, תחום זה של הגרפולוגיה אינו מוכר בבתי המשפט כחוות דעת קבילה.

הנושאים בהם בתי המשפט כן נזקקו לחוות דעתם של גרפולוגים הנם בעניינים של בדיקת אמיתות חתימות (ע"א 5293/90 בנק הפועלים נ' שא' רחמים בע"מ ואח', מז(3) 240, 262 - 263), ואז אף נקבע, כי חוות דעת כזו יכולה לשמש בסיס יחיד להרשעה במשפט פלילי (ע"א 46/77בוכוולנד נ' ברקליס דיסקונט בע"מ, ל"ג(1) 715).
אך לא נמצא פסק דין אחד בו מחווה גרפולוג את דעתו בעניינים שברפואה...

בפסק דין שיצא לאחרונה מלפני בית משפט זה (עז' 1201/96, עז 1277/96 הנ"ל, לפני כב' השופטת הכט) נדון מקרה דומה, בו ביקשו המתנגדים לקיום צוואה, להסתמך על חוות דעת גרפולוגית, על מנת לקבוע את מצבה הנפשי של המצווה בעת חתימתה על הצוואה.
בפסק דין זה נקבע, כי תחום הגרפולוגיה נחלק לשני ענפים, אשר גם אם חלק מהכלים המשמשים בהם דומים, הרי שתכליתם וביסוסם שונים בתכלית, גם אין דמיון בהכרה המוענקת לשני הענפים בקהילייה המדעית ובמערכת המשפט.

הענף האחד הוא מדע זיהוי כתב היד, העוסק בשאלת הזהות בין שתי דוגמאות כתב יד, זהו ענף בגרפולוגיה שקיבל הכרה מדעית ממש, ורק אליו מתייחסת הפסיקה כ"מדע שימושי".

התחום השני, ענינו הסקת מסקנות לגבי אופיו ותכונותיו האישיות של הכותב, וכן לגבי מצבו הנפשי והרפואי בעת כתיבת המסמך הנבדק. תחום זה הפסיקה בישראל לא התייחסה אליו, מכאן שתחום זה איננו קביל כראיה.

(גם לפי ההפניות לפסיקה האמריקאית שבפסק הדין הנ"ל עולה כי תחום הגרפולוגיה העוסק בניתוח כתב יד העוסק בניתוח נפשי - רפואי, מבלי שנותן חוות הדעת יהיה בעל השכלה בתחום הפסיכולוגי, איננו קביל. ראה: Warren v.

Hartnett, 561 S.W.2d 860 (1977), Cameron v. Knapp 520 N.Y.S.2d 917 (Sup.1987).
במקרים כאלה, תנאי לקבלת חוות דעת מעין זו בתחום האזרחי, הוא הסכמת הצדדים לעריכת בדיקה שכזו וקבלת תוצאותיה,
בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט (ראה ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי, פ"ד מב(1) 446, 462).

בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבבא  2017 אוגוסט 09 ת"ק 16-02-46168 סנאדו נ' א.ג.ש ייעוץ פיננסי בע"מ ואח' , רשם בכיר צוריאל לרנר:

השוואת חתימות - שתי חוות דעת מנוגדות מטעם התובעת ומטעם הנתבעת

מומחית הנתבעת, הגב' רוקח חגג, הגנה אף היא על הכשרתה וחוות דעתה. היא כמעט  
ולא נחקרה לגוף חוות דעתה אבל הסבירה, כי הכינה אותה בזמן קצר, כי לא הזמינה  
את התובעת לתת דוגמאות חתימה, אלא הסתפקה במסמכים המקוריים שהוצגו לה,  
ובהעתקי ההכתבות שערכה לתובעת הגב' קדוש. היא הסבירה, כי התייחסה בעיקר  
לענייני שטף כתיבה ו"קו אווירי" בחתימות התובעת (דהיינו, קו דק שבדקים הנותר  
על הדף כתוצאה מהעברת העט מנקודה אחת לאחרת, סמו מאד לדף), המעידים על  
כך שהתובעת חתמה את החתימה שבמחלוקת.

ועל כן אסתפק בשלב הזה באמירה, כי לא שוכנעתי שמסקנתה של מומחית התובעת עדיפה על פני מסקנתה של מומחית הנתבעת 

אשר על פני הדברים נראים זניחים, או אף לא נכונים (כגון: כיוון סיום "קו הקישוט", אשר בניגוד לנטען בחוות-הדעת, לא נראה 
כנמשך כלפי מטה בכל החתימות שנבדקו,ולפחות אחת מהן נראית דומה עד כדי זהות לחתימה שבמחלוקת).
אבהיר, כי אין באמור לעיל כדי לקבוע,כי אני דוחה את חוות דעת מומחית התובעת,
אלא רק שהתקשיתי לאמץ אותה, לבטח כאשר היא ניצבת מול חוות דעת הפוכה, שגם לה ביסוס משלה.
 

יש לך שאלות? אשמח לעזור!

הנכם מוזמנים לשלוח לי מייל, טופס פרטים או להתקשר אלי לטלפון 054-4341715

צרו איתי קשר